مرحله 1. راهنمايي

به نکات زير توجه نماييد ...

  • مراحلي که در بخش بالا به صورت شماره 1 تا 7 قرار دارد را به خوبي دنبال نماييد
  • اطلاعات شخصي خود را با دقت وارد نماييد
  • پيشنهاد ما اين است که براي بهتر ديده شدن وب سايت در موبايل و تبلت, از بخش شماره 6 استفاده نماييد
  • لازم به ذکر است که اين بخش فقط در نهايت به صدور پيش فاکتور منتهي خواهد شد. لزومي ندارد که هزينه اي را در اين مراحل پرداخت نماييد
رفتن به مرحله بعد

مرحله 2. نوع وب سايت

نوع وب سايت خود را در اين بخش انتخاب نماييد

رفتن به مرحله قبل
رفتن به مرحله بعد

مرحله 3. امکانات پايه

رفتن به مرحله قبل
رفتن به مرحله بعد

مرحله 4. امکانات مشترک

رفتن به مرحله قبل
رفتن به مرحله بعد

مرحله 5. امکانات تخصصي

رفتن به مرحله قبل
رفتن به مرحله بعد

مرحله 7. اطلاعات شخصي

رفتن به مرحله قبل

پيش فاکتور

  • 0
0